Shenzhen, 2017

MAQUETTES
Shenzhen, 2017 | Dotation Yona Friedman