MAXXI, 2017

MAQUETTES
MAXXI, 2017 | Dotation Yona Friedman